Ardahan Üniversitesi Sözleşmeli 25 Personel Alımı Yapacak!

Ardahan Üniversitesi Sözleşmeli 25 Personel Alımı İlanı

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2’ inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

A. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3 - Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5 - Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6 - Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

7 - Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

8 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

9 - Tüm unvanlar için 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, (Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu belgelendirmek.)

10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

11 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

12 - Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

13 - Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,

14 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

15 - Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi İş Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak,

16 - Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

17 - İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları