TİHEK Sözleşmeli 10 Personel Alacak!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

DÜZELTME İLANI


20 Ekim 2021 tarihli ve 31634 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı ilgili KPSS sınav puanları esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak atama gerçekleştirilecektir.

1. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar

1.1. Genel Şartlar


a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

c) Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,

d) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu en az 60 puan almış olmak (lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünde)

e) Son başvuru tarihi olan 12/11/2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte doğum tarihi 01.01.1991 ve sonrası olanlar başvurabilecektir.

f) Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlamadan önce sunmaları gerekmektedir.

g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları